Koji Oguchi, stave maker

Tarumaru Kuriyama in Yoshino, Nara

Kiyoshi Tanikawa, cooper

Tanikawa-Mokkougei in Miki, Kagawa